ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Art. 1 ALGEMENE BEPALINGEN
Alle uitvoeringen van werken zijn onderworpen aan de hierna beschreven voorwaarden. Elke afwijking moet door ons uitdrukkelijk en schriftelijk worden aangenomen.

Art. 2 PRIJZEN
De bestekken en prijsoffertes van Coating Vermeulen BV zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
De door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen evenals de inhoud van deze publicaties, zijn slechts verbindend na onze schriftelijke orderbevestiging. Alle bijkomende lasten van welke aard ook (zoals bijvoorbeeld vervoer, wachturen, BTW, enz,…) zijn ten last van de koper. Alle bij de offerte versterkte adviezen worden slechts ter informatie gegeven en verbinden ons niet.

Art. 3 ANNULATIE
In geval van annulatie van de bestelling zal de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een schadevergoeding verschuldigd zijn, forfaitair begroot op 40% van de waarde van de bestelling, tenzij Coating Vermeulen BV het bewijs levert van een grotere schade.

Art. 4 BESTELLING
Elke bestelling hetzij schriftelijk, mondeling of door feitelijke levering van goederen tot bewerking houdt vanwege de opdrachtgever de erkenning in dat hij onze voorwaarden aanvaardt en afstand heeft gedaan van zijn algemene verkoopsvoorwaarden. Een bestelbon of afleveringsnota van de opdrachtgever wordt door ons ondertekend onder voorbehoud inzake aantal en/of kwaliteit van de te bewerken goederen.

Art. 5 LEVERING
De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijn worden alleen als aanwijzing gegeven en kunnen bij vertraging geen aanleiding geven tot enige vordering voor een schadevergoeding of tot contractverbreking. De leveringstermijn – steeds als indicatie gegeven – vangt aan vanaf ontvangst zowel van de goederen ter behandeling als van de adequate inlichtingen vereist voor de goede uitvoering van de behandeling.
Verlies of beschadiging van 2-5% van de voor behandeling toevertrouwde goederen kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van onze maatschappij.

Art. 6 VRIJWARING
Wij waarborgen de degelijkheid van onze goederen gedurende zes maanden vanaf hun leveringsdatum .De goederen van Coating Vermeulen BV zijn gewaarborgd tegen verborgen gebreken, restrictief te interpreteren, gelet op de verplichting van de klant tot een nauwgezet onderzoek van de goederen zowel bij inontvangstneming als bij de verwerking ervan. Deze waarborg geldt slechts voor zover onze goederen werden aangewend in een juiste toepassing gelet op de aard en de karakteristieken van de constructie. Alle mogelijke andere schadevergoedingen (zoals bijv. kosten van demontage en/of montage, gevolgschade, aankoop van nieuwe stukken) blijven echter uitgesloten.

rt. 7 EIGENDOMSOVERDRACHT EN RISICO
Behoudens ander schriftelijk beding vindt de levering steeds plaats in onze fabriek op de datum waarop de klant verwittigd is over de goederen te kunnen beschikken. Van dan af draagt de klant het risico van de goederen. Deze worden ook steeds vervoerd op zijn risico, zelfs indien zij franco verzonden worden, en ook indien wij het vervoer organiseren. Leveringen die zich buiten de openingsuren van het magazijn (onder voorbehoud van wijziging ma – vrij van 08.00 uur – 16.30 uur) aanbieden, laden en lossen op eigen risico en eigen kosten. Zolang de geleverde goederen niet worden betaald, blijven zij eigendom van Coating Vermeulen BV.

8. OPSLAGKOSTEN
Indien, na herinnering, goederen die door ons behandeld zijn, niet door de klant worden afgehaald, zal een vergoeding worden aangerekend van € 10,00 per dag ten titel van opslagkosten, waarbij deze opslag integraal op risico van de klant plaatsvindt.

Art. 9 BEËINDIGING
Wanneer Coating Vermeulen BV ten gevolge van overmacht, staking, lockdown, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van de rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, onvermogen alsook bij om het even welke wijziging juridische toestand van de koper.

Art. 10 AANVAARDING
De klant is gehouden de geleverde goederen met de nodige zorg te onderzoeken en/of te laten onderzoeken. In geval van afhaling wordt elk zichtbaar gebrek of niet-conformiteit, die niet op precieze manier is vermeld op de ontvangstbewijs, geacht definitief gedekt te zijn en het product volledig aanvaard. In geval van levering franco werf, zullen de partijen de goederen in ontvangst nemen alvorens deze af te laden. In geval van plaatsing zullen de partijen de goederen in ontvangst nemen alvorens ze in het werk aan te storten.
Elk zichtbaar gebrek of niet-conformiteit, die niet op precieze wijze is vermeld op de verzendingsnota, wordt geacht definitief gedekt te zijn en het product volledig aanvaard. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 8 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
Het protest tegen de factuur dienst schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum.

Art. 11 BETALING
Alle facturen zijn betaalbaar binnen de maand na factuurdatum tenzij anders werd bedongen. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaand ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR wegens forfaitaire geraamde schade.
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. Bij niet-betaling op de vervaldag behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Art. 9 BETWISTINGEN
De Belgische wet is steeds van toepassing op onze overeenkomsten.
Behouders andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door de bijzondere en deze algemene voorwaarden, die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant. Het zonder protest ontvangen van de factuur geldt als akkoord van de klant.
Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Vredegerecht, de Rechtbanken en Hoven van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de vennootschap.

ALGEMENE CONTRUCTIELIJNEN
§  Alle scherpe kanten en bramen moeten verwijderd zijn.
§  Lassen moeten continu en vrij van poriën en slakinsluitingen zijn. Lasdruppels en -bollen moeten weggeslepen worden.
§  Verschillend in materiaaldikte mogen de verhouding 1:3 niet overschrijden.
§  Fouten in het oppervlak ontstaan door buigen, walsen, persen enz. moeten weggewerkt zijn.
§  Losse flenzen aan een buis verhinderen een continue bekleding.
§  De klant voorziet voldoende speling om de montage van een bekleed stuk mogelijk te maken. Rondsels zijn noodzakelijk om weg te schrapen van de bekleding tijdens het vast schroeven te vermijden.
§  De klant voorziet de nodige ophangmogelijkheden.
§  Sporen van markeerstiften of tape op het substraat zijn niet toegelaten.
§  Dieptrekvetten en in felsnaden opgesloten olie kunnen uitkoken en moeten door de klant verwijderd zijn.
§  Raakpunten van haken worden niet bijgeschilderd, tenzij  uitdrukkelijk overeengekomen.
§  De klant zorgt voor een goede transportverpakking, en gebruikte bij manipulatie in geen geval stalen kabels of kettingen. Puntbelasting en wrijving moeten vermeden worden.
§  Voor behandeling van verzinkt materiaal gelden speciale voorschriften, die op eenvoudige aanvraag beschikbaar zijn, en verondersteld worden door de klant gekend te zijn.